Burgerakkoord Leefbaarheid, verkeer en vervoer vastgesteld op 11 maart

Burgerakkoord Leefbaarheid, verkeer en vervoer

Het volledige Burgerakkoord Zuid-Holland Leefbaarheid, verkeer en vervoer bevat alle aangenomen beslispunten. Op deze pagina zijn ook alle beslispunten terug te vinden die niet zijn aangenomen. Ook zijn de uitgebreidere voorstellen terug te lezen, die bij de beslispunten horen.

N.B. Op 11 maart 2023 hebben alle leden van de burgerraad het Burgerakkoord ondertekend. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien. 

Verslag Burgerraad – 11 maart

Er is een Burgerakkoord over Leefbaarheid, verkeer en vervoer! Dat is het derde resultaat van het Burgerberaad G1000Zuid-Holland. Op zaterdag 11 maart presenteerden de deelnemers hun voorstellen voor het onderwerp Leefbaarheid, verkeer en vervoer. Met die voorstellen laten de deelnemers zien wat er volgens hen anders moet in Zuid-Holland: waar politici na de Statenverkiezingen mee aan de slag moeten.

Na de presentaties werd er onder leiding van locoburgemeester van Hoeksche Waard Paul Boogaard, over 43 beslispunten gestemd. Niet alle beslispunten werden aangenomen door de deelnemers van de G1000Zuid-Holland. Uiteindelijk zijn 29 beslispunten aangenomen, die vormen nu samen het Burgerakkoord over Leefbaarheid, verkeer en vervoer.

In totaal hebben 102 deelnemers meegedaan aan dit Burgerberaad. Tweederde van de deelnemers was aanwezig bij de stemming op de Burgerraad.

Ongeveer 18 deelnemers vormen nu de Monitor/Klankbordgroep. Zij gaan het Burgerakkoord presenteren op de Slotconferentie in Den Haag op 25 maart. Samen met deelnemers van de Burgerberaden over de andere onderwerpen (Wonen; Toekomst van het platteland) bepalen zij bij de Slotconferentie hoe het definitieve Burgerakkoord van de G1000Zuid-Holland eruit komt te zien.

Aan het einde van de Slotconferentie wordt het Burgerakkoord door de deelnemers aangeboden aan de nieuw gekozen Provinciale Staten, met het verzoek om het uit te voeren.

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop:

Beslispunten

De volgende beslispunten zijn door de vergadering opgenomen in het Burgerakkoord.

1. Openbaar vervoer

“Vervoer voor iedereeen

1.1 Regie over alle OV-bedrijven terug bij Provinciale Staten: Provinciale Staten pakt de regie terug over alle OV-bedrijven in de provincie, zodat er een duidelijke besluitvorming en beleid is.

1.2 Het OV beter beschikbaar maken: OV beter beschikbaar maken door de frequentie te verhogen en in de rustige gebieden door een combinatie van streek- en belbus, die vaker rijden en langer doorrijden.

1.4 Betaalbaarder maken van het OV: Betaalbaarder maken van het OV door een andere verdeling van budget van de Provinciale Staten. En daarnaast aansturen bij vervoersbedrijven op een andere kostenstructuur, werkgevers- en werknemersregelingen met goedkoper of gratis OV, accijnsverlaging.

1.5 Het personeelstekort oplossen: Personeelstekort oplossen door breder wervingsbeleid, interne omscholing, andere inrichting diensten en automatisering van de voertuigen.

2. Bereikbaarheid

“Zuid-Holland verbonden

2.1 Inzetten op alternatief voor de auto.

2.2 Kleine kernen bereikbaar.

2.3 Keer de trend van verdwijnend OV.

2.4 Gefaseerd uitrollen van hoogwaardig OV-netwerk.

2.5 OV-knooppunten met parkeerhubs.

3. Verkeerveiligheid

“Op weg naar een veiliger verkeer: klaar voor groen licht!

3.1 Innovatieve vormen van verkeershandhaving: Meer onderzoek naar innovatieve vormen van verkeershandhaving, naast de huidige manieren.

3.2 Behandeling kwetsbaar verkeer op rotondes gelijkwaardig in hele provincie: Gelijkwaardige behandeling van kwetsbaar verkeer, zoals voetgangers en fietsers, bij alle rotondes in de provincie. Momenteel is dat nog niet altijd het geval en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

4. Gemeenschapszin

“Buurtinitiatieven voor leefbaarheid

4.1 Stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven: Maak net als de provincie Utrecht beleid op het stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven, bijvoorbeeld door het inrichten van een kennisbank over bestaande buurtinitiatieven, het beschikbaar stellen van financiële middelen om buurtinitiatieven duurzaam te kunnen organiseren, en het beschikbaar stellen van subsidie- en vergunningsexperts die kunnen helpen bij het snel opzetten van een buurtinitiatief.

5. Groen

“Een groener Zuid-Holland

5.1 Zonnepanelen en zelfvoorzienendheid industrieterreinen: Bestaande en nieuwe industrieterreinen moeten zonnepanelen op hun daken plaatsen voor 2026, en zelfvoorzienend zijn door enkel duurzame energie te gebruiken in 2030.

5.5 Bevorderen biodiversiteit door minder asfalt en tegels: De biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt bevorderd door minder asfalt en tegels. De provincie stelt gratis groenmateriaal beschikbaar voor bewoners die met plannen hiervoor komen.

6. Toekomstvisie

“Verder vooruit!

6.1 Elektrificatie van het verkeer.

6.2 Het gebruik van deelauto’s.

6.3 Stimulering van het nieuwe werken.

7. Gedragsverandering

“Gedragsverandering is de basis maar kent veel aspecten

7.1 Vervangend vervoer: Bij calamiteiten in het openbaar vervoer in Zuid Holland moet binnen 1 uur vervangend vervoer geboden worden.

7.3 Openbaar vervoer goedkoper: Het OV moet minimaal 50% goedkoper worden, en in de daluren nog goedkoper.

7.4 Maximaal 15 minuten overstaptijd: De overstaptijd mag maximaal 15 minuten zijn, verschillende OV aanbieders moeten de dienstregeling beter afstemmen.

8. Samenwerking en participate

“De SamenwerKring

8.1 Meldpunt openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren voor burgers om meldingen over de openbare ruimte te doen. De melding moet naar de juiste instantie worden gestuurd en de afhandeling moet zichtbaar zijn voor de burger.

8.2 Informatieplek openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren waarop burgers informatie over de openbare ruimte kunnen vinden. Deze plek moet de burger helpen in de zoektocht naar een sluitend antwoord en/of fysiek loket.

8.3 Informatieplek lopende initiatieven: De provincie moet 1 plek faciliteren waar burgers lopende initiatieven in hun buurt en van de provincie kunnen vinden.

8.5 Toegankelijke app: De provincie moet dit alles ontsluiten via 1 voor iedereen toegankelijke app en website met beslisboom als technische oplossing voor het versnipperde landschap.

9. Betaalbaarheid

“Betaalbaar

9.2 Afspraken met grote werkgevers: Wij roepen de provincie op om afspraken te maken met grote werkgevers over woon-werkverkeer van hun werknemers.

9.4 Coördinator infrastructuur: Wij roepen de provincie op om als coördinator op te treden tussen alle betrokken partijen m.b.t. de infrastructuur, vanuit de behoefte van alle Zuid-Hollandse inwoners

10. Leefbaarheid

“Leefbaarheid: een gesamenlijke verantwoordelijkheid!

10.1 Onderzoek naar licht, lucht- en geluidsoverlast: De provincie dient meer middelen vrij te maken voor (wetenschappelijk) onderzoek in Zuid-Holland naar met name de effecten van licht, lucht- en geluidsoverlast op de gezondheid van mens, dier en natuur.

10.4 Permanente en frequente burgerberaden over kernthema’s: De provincie dient permanente en frequente burgerberaden te organiseren over kernthema’s (leefbaarheid, wonen, verduurzaming, bereikbaarheid etc.) met een inspanningsverplichting naar burgers.

10.5 Online burgerforum: De provincie dient het mogelijk te maken voor burgers om online mee te praten, te peilen en/of te stemmen over beleid in de vorm van een online burgerforum.

Klik hieronder voor de volledige voorstellen

Slotconferentie

Bij de Slotconferentie in Den Haag op zaterdag 25 maart komt alles samen. Deelnemers van de drie Burgerberaden en de provinciale politiek. Wil je erbij zijn? Je kunt je hier aanmelden.

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop: