Provinciaal Burgerakkoord Zuid-Holland vastgesteld op 25 maart!

Bekijk het Provinciaal Burgerakkoord Zuid-Holland

Het Provinciaal Burgerakkoord Zuid-Holland bevat alle aangenomen beslispunten. Op deze pagina zijn ook alle beslispunten terug te vinden die niet zijn aangenomen. Ook zijn de uitgebreidere voorstellen terug te lezen, die bij de beslispunten horen.

N.B. Op 25 maart 2023 hebben alle afgevaardigden van de drie thema’s het Provinciaal Burgerakkoord ondertekend. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien. 

Verslag Slotconferentie G1000Zuid-Holland

Er is een Burgerakkoord voor de provincie Zuid-Holland! Op zaterdag 25 maart presenteerden de deelnemers van het Burgerberaad G1000Zuid-Holland hun voorstellen in het provinciehuis in Den Haag. Met die voorstellen laten de deelnemers zien wat er volgens hen anders moet in Zuid-Holland: waar de net gekozen Statenleden mee aan de slag moeten.

Na de presentaties gingen 54 van de aanwezige deelnemers naar de Statenzaal om te stemmen over de voorstellen. Vanuit elk van de thematische Burgerberaden – over Wonen, Toekomst van het platteland, en Leefbaarheid, verkeer en vervoer – waren er 18 afgevaardigden die meededen aan de stemming. Om de sessie in goede banen te leiden was er een presidium onder leiding van Statenlid (en initiatiefnemer van het Burgerberaad) Sinan Özkaya.

In totaal waren en 113 beslispunten verdeeld over de drie thema’s. Die beslispunten waren in de voorgaande weken al aangenomen door de Burgerraden van de thema’s. Nu was de vraag welke beslispunten nog een keer aan de orde moesten komen, om na te gaan of ze ook door de deelnemers uit de andere Burgerberaden werden gesteund. Voor elk van de thema’s kwamen er zo meerdere beslispunten voor de tweede keer ter stemming. Als minstens 28 van de stemmende deelnemers vóór het punt stemde, dan was het definitief aangenomen en kwam het in het Provinciaal Burgerakkoord.

De deelnemers namen uiteindelijk alle beslispunten aan. Daarna werd er over alle drie de thematische Burgerakkoorden als geheel gestemd. Met zeer grote meerderheid is elk van de Burgerakkoorden aangenomen en zo dus deel geworden van het complete Provinciaal Burgerakkoord. in deze stemming.

Na de stemming hebben de afgevaardigden het provinciaal Burgerakkoord overhandigd aan de nieuw gekozen Provinciale Staten, met het verzoek om het uit te voeren. Er waren 23 Statenleden aanwezig om het Burgerakkoord in ontvangst te nemen en daarnaast de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, en de verkenner voor een nieuw College van Gedeputeerde Staten, Fred Teeven.

In totaal hebben ruim 300 inwoners van Zuid-Holland meegedaan aan dit Burgerberaad. Daarvan deden er ongeveer 100 mee aan de Slotconferentie.

De deelnemers van de G1000Zuid-Holland vormen nu een Monitor/Klankbordgroep. Die zal gaan optreden als gesprekspartner van de politiek en kan door de provincie (en anderen) geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Het Burgerberaad G1000Zuid-Holland is van begin tot eind begeleid door de onafhankelijke stichting G1000.nu. De stichting werd ondersteund door medewerkers van de provincie Zuid-Holland.

Bekijk het Provinciaal Burgerakkoord Zuid-Holland

Beslispunten

De volgende beslispunten zijn door de vergadering opgenomen in het Burgerakkoord.

Wonen

1. Doorstroming

“Doorstroming op de woningmarkt hapert in Nederland

1.1 Er is te weinig informatie over de woonbehoeftes van mensen en wat ze werkelijk willen, waarover we vinden dat er een onderzoek begonnen moet worden;

1.2 Er zijn grote blokkades voor ouderen om kleiner te gaan wonen, wat een groot probleem is met de vergrijzende populatie – meer initiatieven zoals de Berkenflat in ’s-Gravenzande (slimme seniorencomplexen) zijn nodig;

1.3 de sociale huursector heeft problemen – de provincie moet definitieve stappen zetten om deze te verbeteren;

1.4 hulp bij verhuizen is voor kwetsbare doelgroepen nodig – dit zou kunnen in de vorm van subsidies voor verhuizingen, of via gemeentes hulp bieden om te verhuizen;

1.5 en een pilot starten voor een provinciale dan wel landelijke woningruil-app, voor zowel koopwoningen als (sociale) huurwoningen, waardoor huisjesmelkers en vastgoedinvesteerders niet kunnen inmengen in de markt.

 

2. Betaalbaar

“Betaalbaar wonen is een recht!

2.1 De provincie Zuid-Holland moet betaalbaar wonen beleid maken

2.2 Verbetering samenwerking tussen provincie, gemeenten en woningcorporaties

2.3 Herinvoeren Premie A

2.4 Doorstroming bevorderen

3. Zelfbewoning

“Zelfbewoning

3.1 Wonen is Nutsvoorziening:

Wonen is uitsluitend een Nutsvoorziening en geen verdien model! 

4. Leefbaarheid

Het leefbaarheidslabel

4.4 Aanbevelingen Leefbaarheidsscore: Maak aanbevelingen om de leefbaarheidsscore te verhogen

4.5 Betrekken inwoners en bedrijven bij leefbaarheid: Betrek inwoners en bedrijven bij het verbeteren van de leefbaarheidsscore

5. Ombouwen

“Samen slimmer ombouwen”

5.1 Prioriteit ombouwen karakteristieke panden naar woningen: Geef prioriteit aan het ombouwen van karakteristieke gebouwen naar woningen: Gemeentes moeten woningbouwprojecten die karakteristieke panden op een aansprekende manier renoveren een speciale status geven, zodat ze volgens versnelde procedures kunnen worden gerealiseerd.

5.2 Kantoorpanden ombouwen vóór nieuwbouwvergunning: Eerst langdurig leegstaande kantoorpanden ombouwen: Gemeentes mogen voor nieuwbouwplannen voor een bepaald type woning geen vergunning verlenen zolang vergelijkbare woningen gerealiseerd kunnen worden door ombouw van een leegstaand kantoorpand.

5.4 Ombouw-kansenkaart:
Maak een “ombouw-kansenkaart”: Gemeentes moeten een lijst opstellen met kansrijke locaties, en voor deze “ombouwopportuniteiten” stimulerende regelgeving maken. Inwoners en projectontwikkelaars mogen potentiële locaties aandragen die aan de lijst moeten worden toegevoegd als ze voldoen aan door de provincie en gemeente opgestelde criteria.

5.5 Invloed voor buurtbewoners bij ombouwprojecten: Geef inwoners invloed op ombouwprojecten in hun omgeving: Gemeentes moeten bij herontwikkelingsprojecten participatie van buurtbewoners organiseren, en bij vergunningsverlening voorrang geven aan projecten die breed gedragen worden of op een andere manier bijdragen aan sociale cohesie.

6. Passend en Eerlijk

“Van woningmarkt naar basisvoorziening”

6.1 Puntensysteem toepassen op alle huurwoningen: Het puntensysteem toepassen op alle huurwoningen;

6.2 Bewijslast huurbepaling bij verhuurder: De bewijslast voor de correcte huurbepaling op basis van punten ligt bij de verhuurder;

6.6 Hypotheek en studieschuld: Bij het afsluiten van een hypotheek niet kijken naar de studieschuld; 

6.7 Bereikbaarheid woongebieden: Meer woongebieden passend en toegankelijk maken voor bepaalde doelgroepen door de bereikbaarheid van die woongebieden te verbeteren; 

6.8 Ruimte voor bijzondere woonvormen: Meer ruimte geven aan burgerinitiatieven voor bijzondere woonvormen (tiny houses, knarrenhof, wooncoöperatie) bij nieuwbouwprojecten of leegstaande panden

6.9 Participatie poteniële bewoners: De lokale behoefte meer plek geven in nieuwbouwprojecten door participatie door potentiële bewoners, ook wel co-creatie genoemd.

8. Klein wonen

“Klein wonen”

8.1 Provincie pakt regie:Provincie pakt regisserende rol:
Meer kleine woningbouw in steden én dorpen

8.2 Provincie stimulerende rol richting gemeenten: Wij vinden dat de provincie een meer stimulerende rol richting gemeenten moet aannemen t.a.v.:
Kleinere woningbouw in bestemmingsplannen.

8.3 Inzetten op kleinere woningen: Wij vinden dat de provincie gemeenten moet sturen op:
Inzetten op kleinere woningen bij herontwikkeling van vastgoed en terreinen.

8.4 Stimuleringsmaatregelen kleiner wonen: Wij vinden dat de provincie en gemeenten:
Stimuleringsmaatregelingen moet aanbieden om kleiner te gaan wonen.

8.5 Tijdelijk leegstaande terreinen beschikbaar voor experimentele woningbouw: Wij vinden dat de provincie de gemeente moet aanmoedigen bij:
Tijdelijk leegstaande terreinen beschikbaarstellen voor experimentele woningbouw.

8.6 Stimuleren seniorenwoningen (55+): Wij vinden dat de provincie en gemeenten:
Bouwen van een aantrekkelijke mix aan seniorenwoningen (55+) moet stimuleren en mogelijk maken.

9. Starters en Jeugd

“Jong Zuid-Holland wil een huis!”

9.1 Beschikbaar stellen huisvestiging studenten binnen de gemeente: De provinciale staten moet de gemeenten aansturen om meer huisvesting beschikbaar te stellen voor studenten binnen de gemeente waar de opleiding plaatsvindt.  

9.4 Woningen voor starters: De provinciale staten moet geld beschikbaar stellen voor de gemeenten om woningen voor starters te bouwen en daarop toezien.  

9.5 Huisvesting specifieke doelgroepen: De provinciale staten moet erop toezien dat de gemeenten huisvesting regelen voor daklozen, thuislozen en maatschappelijk social beperkte jongeren.

10. Participatie en Inspraak

“Participatie en Inspraak”

10.1 Blijvend inzetten van participatie: We willen participatie en inspraak blijvend inzetten bij besluitvorming op het dossier ‘Wonen’ in Zuid-Holland.

10.2 Duidelijke spelregels participatie: Wij willen dat provincie Zuid-Holland samen met inwoners duidelijke spelregels opstelt, waardoor het helder wordt wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten bij participatie.

10.3 Participatie-uitkomsten omzetten in beleid: Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten burgerakkoorden/participatie-uitkomsten daadwerkelijk omzetten in beleid en hierover communiceren (publiceren) naar inwoners. 

10.4 Erkennen kloof: Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten erkennen dat zij als zich niet committeren aan deze uitkomsten de kloof alleen maar groter zal worden.

10.5 Evaluatie van dit Burgerberaad voor toekomstige varianten: Wij willen een evaluatie van dit Burgerberaad die openbaar gedeeld wordt met inwoners. Zodat de Provincie hiervan kan leren voor toekomstige Burgerberaden/participatie- en inspraakprocedures.

11. Huren

“Een huurwoning is geen voorziening maar een thuis!”

11.2 Focus op huisvesting: Menselijke maat centraal stellen in de besluitvorming door de primaire focus terug te brengen naar huisvesting, ter vergroting van beschikbaarheid en efficiënt gebruik van bestaande bouw.

11.3 Betaalbaarheid en doorstroming voor generaties: Betaalbaarheid en doorstroming stimuleren voor generaties. 

11.5 Leefbaarheid huurders: Het verbeteren van de leefbaarheid voor huurders in de provincie Zuid-Holland, door middel van het verduurzamen van woningen.

11.6 Biobased als norm: Biobased bouwen is de norm, heeft de toekomst en zal de hittestress verminderen.

De toekomst van het platteland

1. Biodiversiteit

“Écht collectief natuurbeheer ter bevordering van biodiversiteit”

1.1 Samenbrengen van alle boeren: Samenbrengen van álle boeren in de agrarische collectieven, zodat per polder besloten kan worden wat de beste methode is voor biodiversiteitsherstel. Zo heeft elke boer van de polder inspraak in de methode.

1.2 Uitbreiding pakketten agrarische natuurbeheer coöperaties: De uitbreiding van de bestaande pakketten bij agrarische natuurbeheercoöperaties met A) ecosysteemdienstpakketten en B) kleine-landschapselementen-pakketten om de biodiversiteit te verbeteren.

1.3 Uitbreiding van financiële vergoedingen: Uitbreiding van financiële vergoedingen voor positieve activiteiten van boeren ter bevordering van biodiversiteit met extra voordelen, zoals belastingkortingen, om zo de stimulans te verhogen.

1.4 Verhoging van de financiële vergoeding voor samenwerken: Verhoging van de financiële vergoedingen wanneer boeren samenwerken met hun buren in de polder en gezamenlijk positieve activiteiten ontplooien voor biodiversiteitsherstel voor robuustere ecosystemen binnen de polder.

2. Bewustwording

“Bewuste band met het platteland”

2.1 Onderwijs benutten voor kennis over het platteland: Het benutten van het onderwijs door subsidie voor schooltuintjes en groene pleinen, leermodules over platteland en natuur voor basisscholen, carrièreperspectieven MBO.

2.2 Bevorderen van de toegankelijkheid: De toegankelijkheid van het platteland bevorderen door terreinbeherende organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen informatieve routes en apps, recreatieve activiteiten in het kader van klimaatdoelen. Betere OV-verbindingen.

2.4 Opzetten van educatieve centra vergemakkelijken: Bijdragen aan de opzet van educatieve centra met mobiele exposities, tevens het vergemakkelijken van bestemmingsplanwijzigingsprocedures zodat de boeren hun bedrijfsvoering kunnen omzetten met andere activiteiten.

3. Leefbaarheid

“Zwitserland aan de Noordzee”

3.3 Kaart tekenen voor inrichting Zuid-Holland : Teken (met inachtneming van landelijk vastgestelde kaders) de kaart van Zuid-Holland waarop is aangegeven waar: wordt gewoond/kan worden gebouwd, waar ruimte is voor de agrarische sector, waar ruimte is voor industrie, voor natuur en voor recreatie, stel deze vast en zie toe op de naleving van de vastgelegde afspraken.

3.4 Kaders opstellen voor bebouwing: Stel (eenvoudig leesbare en hanteerbare) kaders op voor: het bouwen in de stad (bijv. hoogte) en op het platteland (bijv. bebouwd oppervlak per km2, bedrijventerreinen, natuur en recreatie, agrarisch gebied (bijv. biodiversiteit en uitstoot CO2), stel deze vast en zie toe op de naleving ervan.

3.5 Provinciaal waterbeleid: Bevorder de totstandkoming van beleid om tijdig en adequaat in te spelen op de waterproblematiek in de provincie. Al is het maar om te voorkomen dat Zwitserland echt aan de Noordzee komt te liggen…

4. Biologisch

“De toekomst van het platteland van Zuid-Holland: Biologisch!”

4.1 Omschakelende ondernemers ondersteunen: De provincie Zuid-Holland ondersteunt regulier werkende agrariërs en telers die willen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering op organisatorisch, administratief en financieel niveau. Eén en ander zodanig dat er een reëel verdienmodel ontstaat voor de agrariërs en telers. De ondersteuning van deze transitie kan worden beëindigd wanneer er, redelijkerwijs, zelfstandigheid is opgebouwd door de agrariërs en telers, echter met een maximale termijn van 5 jaar.

4.2 Kennisuitwisseling stimuleren: De provincie Zuid-Holland stimuleert en faciliteert studiegroepen, samenwerkingsverbanden, kennisuitwisselingsprojecten en -collectieven van potentiële biologische agrariërs en telers. Eventueel in samenwerking met biologische agrariërs en telers om de voorlichting betreffende de transitie naar een biologische bedrijfsvoering te verbeteren en uit te breiden.

4.3 Biologische gewasbescherming: De provincie Zuid-Holland dient de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van biologische gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren en financieel te ondersteunen, dit om sneller te komen tot uitbreiding van het biologisch areaal.

4.4 Verbreden activiteiten agrariërs ondersteunen: De provincie Zuid-Holland ondersteunt de van regulier naar biologisch overschakelende agrariërs en telers bij het verbreden van de activiteiten in hun onderneming. Indien wet- en regelgeving, bestemmingsplannen en vergunningen aanpassing behoeven dient dit te worden gewijzigd.

4.5. Consumenten voorlichten: De provincie Zuid-Holland gaat burgers meer betrekken en verbinden en de afzet van biologische producten stimuleren door de consument voor te lichten over het verschil tussen regulier en biologisch. Hoe biologische producten te herkennen zijn en waarom biologisch belangrijk is voor de toekomst van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn.

5. Ruimtelijke ordening

“Betaalbaar wonen”

5.2 Natuurlijke dorpsgroei: We willen levensvatbare dorpen. Dorpen die zodanig groeien dat er voldoende voorzieningen blijven. Dus laat dorpen groeien, zodat er onder andere een lagere school is, een buurtsuper en wijkverpleging. Laat de provincie dit proces ondersteunen.

5.3 Maximale kavelgrootte voor woningen: We willen dat er een eerlijker verdeling van de bouwgrond komt en niet dat sommigen hele grote percelen kunnen kopen. Zo kunnen er meer woningen worden gerealiseerd. Dus verplichting tot maximale kavelgrootte bij projectontwikkeling.

5.4 Provinciale grondbank: We willen dat beschikbare gronden in het bezit van de provincie komen, zodat grondspeculatie op toekomstige huizenbouw wordt tegengegaan. Dit kan ook helpen bij het herverkavelen van landbouwgronden om boeren te helpen bij herplaatsing weg van natuurgebieden.

5.5 Wonen op binnenwater: In wateropvanglocaties en uiterwaarden, zandwinputten en oude havens is nog veel ruimte. In diepe polders en/of overloopgebieden kan men huizen op palen bouwen. Dit is een moderne toekomstbestendige manier van bouwen. Dit kan door middel van drijvende woningen of paalwoningen.

6. Landbouw

“Een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren”

6.2 Vergoeding voor bijdrage natuurwaarde: Een eerlijke vergoeding voor bijdrage aan natuurwaarde zodat bevorderen van biodiversiteit aantrekkelijker wordt en meer soorten planten en dieren zich weer thuis gaan voelen in het veenweidegebied (denk aan waterleven, insecten, weidevogels, bodemleven).

6.3 Vergoeding voor educatieve waarde: Een eerlijke vergoeding voor de educatieve waarde van landbouwbedrijven in het Zuid-Hollandse veenweidegebied via o.a. subsidiëring via open dagen, schoolprogramma’s, andere educatievormen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de doorontwikkeling van kinderboerderijen tot echte stadsboerderijen waar echte boeren een eerlijke vergoeding kunnen krijgen voor het educatieve element van hun bedrijf.

6.4 Diversificatie boerenbedrijven stimuleren: Het stimuleren van diversificatie van het boeren ondernemerschap. Dit vraagt onder andere om verruiming van bestemmingsplannen en flexibele financieringsvormen om kleinschalige of gestopte bedrijven dergelijke vormen van ondernemerschap te laten ontwikkelen. Hier is qua vergoeding op den duur zeker een commercieel verdienmodel mogelijk.

6.5 Duurzame energieopwekking: Het versnellen van de mogelijkheden voor opwekken duurzame energie in boerenbeheer en biogas. Dit vraagt om opheffen van knelpunten in het energienetwerk en investeringssteun en faciliteren van de bouw

7. Burgerparticipatie Dialoog

“Power voor Plattelandsparticipatie”

7.1 Participatie vanaf de start: Burgerparticipatie aan het begin van een proces van beleidsvorming bij plattelandsontwikkeling, tijdig organiseren.

7.3 Platform over burgerparticipatie: Een Burgerparticipatieplatform inrichten voor het platteland waar iedereen kan zien wat er elders gebeurt en daardoor geïnspireerd kan raken.

7.4 Toegankelijke budgetten: De toegang tot budgetten voor plattelands-burgerinitiatieven meer toegankelijk maken.

7.5 Minder weerstand: Weerstand verminderen bij het burgerparticipatietraject.

8. Zelfvoorzienend en voorzieningen

“Zelfvoorzienend en voorzieningen”

8.1 Energie-onafhankelijkheid: Streef naar onafhankelijkheid op het gebied van energie; allereerst door zoveel mogelijk zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken te leggen en door in de provincie op andere manieren voldoende energie op te wekken.

8.2 Regionale voedselvoorziening: Streef naar onafhankelijkheid op het gebied van de voedselvoorziening in de regio, stimuleer hiervoor de directe en lokale afzet van voedsel.

8.3 Ruimte bieden aan boeren: Ondersteun de toekomst van het boerenbedrijf door ruimte te bieden voor goed ingepaste energieopwek (zon, wind en andere energieopwekkers) op dak en boerenerf en door de regionale afzet van voedsel te stimuleren en te hier te investeren in de energieinfrastructuur.

8.4 Bereikbaarheid van regionale voorzieningen: Zorg dat regionale voorzieningen (o.a. ziekenhuizen) goed bereikbaar zijn door te investeren in bereikbaarheid met fiets, OV verbindingen tussen dorp, stad en platteland.

8.5 Voorzieningen behouden voor dorpen: Behoud de (basis)voorzieningen waar breed draagvlak voor is in de (dorps)gemeenschap en zorg dat deze voorzieningen ook beschikbaar kunnen blijven door dorpen ook de ruimte te geven om (licht) te groeien.

9. Consuminderen en lokaal kopen

“Consuminderen en lokaal kopen”

9.1 Eenduidige afvalscheiding: Het zorgdragen voor een eenduidig beleid in de gehele provincie Zuid-Holland op het gebied van afvalscheiding! Bewustzijn creëren door afvalscheiding overal op dezelfde manier in te richten.

9.3 Bevorderen kleinschaligheid: Het beschikbaar stellen van een stimuleringsfonds voor het bevorderen van meer kleinschaligheid en lokale economie (ook in de stad).

9.5 Regels vereenvoudigen: Het vereenvoudigen van wet- en regelgeving (vergunningen) zodat lokale producten eerste keus worden.

10. Dienstbare overheid

“Bouwen aan vertrouwen”

10.1 Provinciaal democratiefestival: Organiseer een Provincie Zuid-Holland ‘low land’ festival. In dat lage land-festival wordt het feest van de provinciale democratie gevierd, toont Zuid-Holland op creatieve manieren de betekenis van hun beleid voor burgers en krijgen burgerinitiatieven een podium. Een mooie mengeling van lering en vermaak, dat in wisselende regio’s van de provincie wordt georganiseerd.

10.2 Platform voor burgerinitiatieven: Ontwerp een platform dat toegang geeft tot de provincie voor burgerinitiatieven vanuit het platteland. Maak daar burgerinitiatieven zichtbaar voor bestuurders en ambtenaren, maak ze vindbaar voor burgers die ook iets willen oppakken en maak het mogelijk om via het platform contacten te leggen. Stel daarbij een prijs in voor het beste plattelands-burgerinitiatief dat voor anderen in de provincie ook van betekenis is.

10.3 Een verordening voor burgerparticipatie: Stel een verordening vast, waarin burgeradvies een goed omschreven plek krijgt. Gebruik daarbij meerdere varianten, van digitale raadpleging tot G1000-aanpak en van adviserend tot bindend. Stel een oefenperiode vast, waarin met verschillende vormen van burgerparticipatie wordt gewerkt en selecteer dan de meest effectieve.

10.5 Toetsen op begrijpelijkheid: Toets alle uitingen van de provincie op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Dat gaat niet alleen om beleidsdocumenten, maar ook over brieven en mondelinge contacten. Gebruik daar niet alleen taal- en communicatiedeskundigen bij, maar ook burgers die ontvanger van die uitingen zijn. 

12. Duurzaamheid

“Lokale mogelijkheden”

12.1 Een lokaal gesprekspunt: Fysiek lokaal aanspreekpunt per dorpskern waar je naartoe kan met je vragen en duidelijkheid krijgt over de vervolgstappen. Provincie maakt het mogelijk om bevoegdheden te decentraliseren. Zodat vragen en initiatief van burgers sneller opgepakt en behandeld kunnen worden.

12.2 Openbaar vervoer : Openbaar vervoer moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het platteland blijven waarborgen zodat het voor de jeugd (en mensen zonder eigen vervoer) aantrekkelijk blijft om er te blijven. OV-lijnen laten bestaan en niet opheffen als ze economisch niet rendabel blijken te zijn. De sociale afweging gaat boven de economische afwegingen.

12.3 Lokaal produceren en consumeren: Lokaal produceren en consumeren leidt tot veel positieve dingen, zoals steun voor lokale producenten, gezondheid en minder transportbewegingen en dus CO2-reductie.

12.4 Een bewust woonklimaat: Ieder individu heeft toegang tot mogelijkheden om zijn/haar kennis te vergroten over een bewust woonklimaat in de breedste zin van het woord. Of dat nu gaat om innovatieve en milieubewuste nieuwbouwprojecten of maatregelen om het eigen huis te verduurzamen binnen de mogelijkheden en kansen die er zijn.

12.5 Voorzieningen voor burgers: Speciale aandacht voor voorzieningen voor kinderen/jongeren en voorzieningen voor ouderen binnen de gemeente- en provinciegrenzen. Door deze voorzieningen te combineren blijft de verbinding tussen jong en oud bestaan.

Leefbaarheid, verkeer en vervoer

1. Openbaar vervoer

“Vervoer voor iedereeen

1.1 Regie over alle OV-bedrijven terug bij Provinciale Staten: Provinciale Staten pakt de regie terug over alle OV-bedrijven in de provincie, zodat er een duidelijke besluitvorming en beleid is.

1.2 Het OV beter beschikbaar maken: OV beter beschikbaar maken door de frequentie te verhogen en in de rustige gebieden door een combinatie van streek- en belbus, die vaker rijden en langer doorrijden.

1.4 Betaalbaarder maken van het OV: Betaalbaarder maken van het OV door een andere verdeling van budget van de Provinciale Staten. En daarnaast aansturen bij vervoersbedrijven op een andere kostenstructuur, werkgevers- en werknemersregelingen met goedkoper of gratis OV, accijnsverlaging.

1.5 Het personeelstekort oplossen: Personeelstekort oplossen door breder wervingsbeleid, interne omscholing, andere inrichting diensten en automatisering van de voertuigen.

2. Bereikbaarheid

“Zuid-Holland verbonden

2.1 Inzetten op alternatief voor de auto.

2.2 Kleine kernen bereikbaar.

2.3 Keer de trend van verdwijnend OV.

2.4 Gefaseerd uitrollen van hoogwaardig OV-netwerk.

2.5 OV-knooppunten met parkeerhubs.

3. Verkeerveiligheid

“Op weg naar een veiliger verkeer: klaar voor groen licht!

3.1 Innovatieve vormen van verkeershandhaving: Meer onderzoek naar innovatieve vormen van verkeershandhaving, naast de huidige manieren.

3.2 Behandeling kwetsbaar verkeer op rotondes gelijkwaardig in hele provincie: Gelijkwaardige behandeling van kwetsbaar verkeer, zoals voetgangers en fietsers, bij alle rotondes in de provincie. Momenteel is dat nog niet altijd het geval en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

4. Gemeenschapszin

“Buurtinitiatieven voor leefbaarheid

4.1 Stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven: Maak net als de provincie Utrecht beleid op het stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven, bijvoorbeeld door het inrichten van een kennisbank over bestaande buurtinitiatieven, het beschikbaar stellen van financiële middelen om buurtinitiatieven duurzaam te kunnen organiseren, en het beschikbaar stellen van subsidie- en vergunningsexperts die kunnen helpen bij het snel opzetten van een buurtinitiatief.

5. Groen

“Een groener Zuid-Holland

5.1 Zonnepanelen en zelfvoorzienendheid industrieterreinen: Bestaande en nieuwe industrieterreinen moeten zonnepanelen op hun daken plaatsen voor 2026, en zelfvoorzienend zijn door enkel duurzame energie te gebruiken in 2030.

5.5 Bevorderen biodiversiteit door minder asfalt en tegels: De biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt bevorderd door minder asfalt en tegels. De provincie stelt gratis groenmateriaal beschikbaar voor bewoners die met plannen hiervoor komen.

6. Toekomstvisie

“Verder vooruit!

6.1 Elektrificatie van het verkeer.

6.2 Het gebruik van deelauto’s.

6.3 Stimulering van het nieuwe werken.

7. Gedragsverandering

“Gedragsverandering is de basis maar kent veel aspecten

7.1 Vervangend vervoer: Bij calamiteiten in het openbaar vervoer in Zuid Holland moet binnen 1 uur vervangend vervoer geboden worden.

7.3 Openbaar vervoer goedkoper: Het OV moet minimaal 50% goedkoper worden, en in de daluren nog goedkoper.

7.4 Maximaal 15 minuten overstaptijd: De overstaptijd mag maximaal 15 minuten zijn, verschillende OV aanbieders moeten de dienstregeling beter afstemmen.

8. Samenwerking en participate

“De SamenwerKring

8.1 Meldpunt openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren voor burgers om meldingen over de openbare ruimte te doen. De melding moet naar de juiste instantie worden gestuurd en de afhandeling moet zichtbaar zijn voor de burger.

8.2 Informatieplek openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren waarop burgers informatie over de openbare ruimte kunnen vinden. Deze plek moet de burger helpen in de zoektocht naar een sluitend antwoord en/of fysiek loket.

8.3 Informatieplek lopende initiatieven: De provincie moet 1 plek faciliteren waar burgers lopende initiatieven in hun buurt en van de provincie kunnen vinden.

8.5 Toegankelijke app: De provincie moet dit alles ontsluiten via 1 voor iedereen toegankelijke app en website met beslisboom als technische oplossing voor het versnipperde landschap.

9. Betaalbaarheid

“Betaalbaar

9.2 Afspraken met grote werkgevers: Wij roepen de provincie op om afspraken te maken met grote werkgevers over woon-werkverkeer van hun werknemers.

9.4 Coördinator infrastructuur: Wij roepen de provincie op om als coördinator op te treden tussen alle betrokken partijen m.b.t. de infrastructuur, vanuit de behoefte van alle Zuid-Hollandse inwoners

10. Leefbaarheid

“Leefbaarheid: een gesamenlijke verantwoordelijkheid!

10.1 Onderzoek naar licht, lucht- en geluidsoverlast: De provincie dient meer middelen vrij te maken voor (wetenschappelijk) onderzoek in Zuid-Holland naar met name de effecten van licht, lucht- en geluidsoverlast op de gezondheid van mens, dier en natuur.

10.4 Permanente en frequente burgerberaden over kernthema’s: De provincie dient permanente en frequente burgerberaden te organiseren over kernthema’s (leefbaarheid, wonen, verduurzaming, bereikbaarheid etc.) met een inspanningsverplichting naar burgers.

10.5 Online burgerforum: De provincie dient het mogelijk te maken voor burgers om online mee te praten, te peilen en/of te stemmen over beleid in de vorm van een online burgerforum.

Klik hieronder voor de volledige voorstellen

Bekijk het Provinciaal Burgerakkoord Zuid-Holland