Burgerakkoord Toekomst van het platteland vastgesteld op 11 maart

Burgerakkoord Toekomst van het platteland

Het volledige Burgerakkoord Zuid-Holland wonen bevat alle aangenomen beslispunten. Op deze pagina zijn ook alle beslispunten terug te vinden die niet zijn aangenomen. Ook zijn de uitgebreidere voorstellen terug te lezen, die bij de beslispunten horen.

N.B. Op 11 maart 2023 hebben alle leden van de burgerraad het Burgerakkoord ondertekend. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien. 

Verslag Burgerraad – 11 maart

Er is een Burgerakkoord over de Toekomst van het platteland! Dat is het tweede resultaat van het Burgerberaad G1000Zuid-Holland. Op zaterdag  11 maart presenteerden de deelnemers hun voorstellen voor het onderwerp Toekomst van het platteland. Met die voorstellen laten de deelnemers zien wat er volgens hen anders moet in Zuid-Holland: waar politici na de Statenverkiezingen mee aan de slag moeten.

Na de presentaties werd er onder leiding van de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, over 53 beslispunten gestemd. Niet alle beslispunten werden aangenomen door de deelnemers van de G1000Zuid-Holland. Uiteindelijk zijn 44 beslispunten aangenomen, die vormen nu samen het Burgerakkoord over de Toekomst van het platteland.

In totaal hebben 106 deelnemers meegedaan aan dit Burgerberaad. Ruim tweederde van de deelnemers was aanwezig bij de stemming op de Burgerraad.

Ongeveer 23 deelnemers vormen nu de Monitor/Klankbordgroep. Zij gaan het Burgerakkoord presenteren op de Slotconferentie in Den Haag op 25 maart. Samen met deelnemers van de Burgerberaden over de andere onderwerpen (Wonen; Leefbaarheid, verkeer en vervoer) bepalen zij bij de Slotconferentie hoe het definitieve Burgerakkoord van de G1000Zuid-Holland eruit komt te zien.

Aan het einde van de Slotconferentie wordt het Burgerakkoord door de deelnemers aangeboden aan de nieuw gekozen Provinciale Staten, met het verzoek om het uit te voeren.

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop:

Beslispunten

De volgende beslispunten zijn door de vergadering opgenomen in het Burgerakkoord.

1. Biodiversiteit

“Écht collectief natuurbeheer ter bevordering van biodiversiteit”

1.1 Samenbrengen van alle boeren: Samenbrengen van álle boeren in de agrarische collectieven, zodat per polder besloten kan worden wat de beste methode is voor biodiversiteitsherstel. Zo heeft elke boer van de polder inspraak in de methode.

1.2 Uitbreiding pakketten agrarische natuurbeheer coöperaties: De uitbreiding van de bestaande pakketten bij agrarische natuurbeheercoöperaties met A) ecosysteemdienstpakketten en B) kleine-landschapselementen-pakketten om de biodiversiteit te verbeteren.

1.3 Uitbreiding van financiële vergoedingen: Uitbreiding van financiële vergoedingen voor positieve activiteiten van boeren ter bevordering van biodiversiteit met extra voordelen, zoals belastingkortingen, om zo de stimulans te verhogen.

1.4 Verhoging van de financiële vergoeding voor samenwerken: Verhoging van de financiële vergoedingen wanneer boeren samenwerken met hun buren in de polder en gezamenlijk positieve activiteiten ontplooien voor biodiversiteitsherstel voor robuustere ecosystemen binnen de polder.

2. Bewustwording

“Bewuste band met het platteland”

2.1 Onderwijs benutten voor kennis over het platteland: Het benutten van het onderwijs door subsidie voor schooltuintjes en groene pleinen, leermodules over platteland en natuur voor basisscholen, carrièreperspectieven MBO.

2.2 Bevorderen van de toegankelijkheid: De toegankelijkheid van het platteland bevorderen door terreinbeherende organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen informatieve routes en apps, recreatieve activiteiten in het kader van klimaatdoelen. Betere OV-verbindingen.

2.4 Opzetten van educatieve centra vergemakkelijken: Bijdragen aan de opzet van educatieve centra met mobiele exposities, tevens het vergemakkelijken van bestemmingsplanwijzigingsprocedures zodat de boeren hun bedrijfsvoering kunnen omzetten met andere activiteiten.

3. Leefbaarheid

“Zwitserland aan de Noordzee”

3.3 Kaart tekenen voor inrichting Zuid-Holland : Teken (met inachtneming van landelijk vastgestelde kaders) de kaart van Zuid-Holland waarop is aangegeven waar: wordt gewoond/kan worden gebouwd, waar ruimte is voor de agrarische sector, waar ruimte is voor industrie, voor natuur en voor recreatie, stel deze vast en zie toe op de naleving van de vastgelegde afspraken.

3.4 Kaders opstellen voor bebouwing: Stel (eenvoudig leesbare en hanteerbare) kaders op voor: het bouwen in de stad (bijv. hoogte) en op het platteland (bijv. bebouwd oppervlak per km2, bedrijventerreinen, natuur en recreatie, agrarisch gebied (bijv. biodiversiteit en uitstoot CO2), stel deze vast en zie toe op de naleving ervan.

3.5 Provinciaal waterbeleid: Bevorder de totstandkoming van beleid om tijdig en adequaat in te spelen op de waterproblematiek in de provincie. Al is het maar om te voorkomen dat Zwitserland echt aan de Noordzee komt te liggen…

4. Biologisch

“De toekomst van het platteland van Zuid-Holland: Biologisch!”

4.1 Omschakelende ondernemers ondersteunen: De provincie Zuid-Holland ondersteunt regulier werkende agrariërs en telers die willen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering op organisatorisch, administratief en financieel niveau. Eén en ander zodanig dat er een reëel verdienmodel ontstaat voor de agrariërs en telers. De ondersteuning van deze transitie kan worden beëindigd wanneer er, redelijkerwijs, zelfstandigheid is opgebouwd door de agrariërs en telers, echter met een maximale termijn van 5 jaar.

4.2 Kennisuitwisseling stimuleren: De provincie Zuid-Holland stimuleert en faciliteert studiegroepen, samenwerkingsverbanden, kennisuitwisselingsprojecten en -collectieven van potentiële biologische agrariërs en telers. Eventueel in samenwerking met biologische agrariërs en telers om de voorlichting betreffende de transitie naar een biologische bedrijfsvoering te verbeteren en uit te breiden.

4.3 Biologische gewasbescherming: De provincie Zuid-Holland dient de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van biologische gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren en financieel te ondersteunen, dit om sneller te komen tot uitbreiding van het biologisch areaal.

4.4 Verbreden activiteiten agrariërs ondersteunen: De provincie Zuid-Holland ondersteunt de van regulier naar biologisch overschakelende agrariërs en telers bij het verbreden van de activiteiten in hun onderneming. Indien wet- en regelgeving, bestemmingsplannen en vergunningen aanpassing behoeven dient dit te worden gewijzigd.

4.5. Consumenten voorlichten: De provincie Zuid-Holland gaat burgers meer betrekken en verbinden en de afzet van biologische producten stimuleren door de consument voor te lichten over het verschil tussen regulier en biologisch. Hoe biologische producten te herkennen zijn en waarom biologisch belangrijk is voor de toekomst van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn.

5. Ruimtelijke ordening

“Betaalbaar wonen”

5.2 Natuurlijke dorpsgroei: We willen levensvatbare dorpen. Dorpen die zodanig groeien dat er voldoende voorzieningen blijven. Dus laat dorpen groeien, zodat er onder andere een lagere school is, een buurtsuper en wijkverpleging. Laat de provincie dit proces ondersteunen.

5.3 Maximale kavelgrootte voor woningen: We willen dat er een eerlijker verdeling van de bouwgrond komt en niet dat sommigen hele grote percelen kunnen kopen. Zo kunnen er meer woningen worden gerealiseerd. Dus verplichting tot maximale kavelgrootte bij projectontwikkeling.

5.4 Provinciale grondbank: We willen dat beschikbare gronden in het bezit van de provincie komen, zodat grondspeculatie op toekomstige huizenbouw wordt tegengegaan. Dit kan ook helpen bij het herverkavelen van landbouwgronden om boeren te helpen bij herplaatsing weg van natuurgebieden.

5.5 Wonen op binnenwater: In wateropvanglocaties en uiterwaarden, zandwinputten en oude havens is nog veel ruimte. In diepe polders en/of overloopgebieden kan men huizen op palen bouwen. Dit is een moderne toekomstbestendige manier van bouwen. Dit kan door middel van drijvende woningen of paalwoningen.

6. Landbouw

“Een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren”

6.2 Vergoeding voor bijdrage natuurwaarde: Een eerlijke vergoeding voor bijdrage aan natuurwaarde zodat bevorderen van biodiversiteit aantrekkelijker wordt en meer soorten planten en dieren zich weer thuis gaan voelen in het veenweidegebied (denk aan waterleven, insecten, weidevogels, bodemleven).

6.3 Vergoeding voor educatieve waarde: Een eerlijke vergoeding voor de educatieve waarde van landbouwbedrijven in het Zuid-Hollandse veenweidegebied via o.a. subsidiëring via open dagen, schoolprogramma’s, andere educatievormen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de doorontwikkeling van kinderboerderijen tot echte stadsboerderijen waar echte boeren een eerlijke vergoeding kunnen krijgen voor het educatieve element van hun bedrijf.

6.4 Diversificatie boerenbedrijven stimuleren: Het stimuleren van diversificatie van het boeren ondernemerschap. Dit vraagt onder andere om verruiming van bestemmingsplannen en flexibele financieringsvormen om kleinschalige of gestopte bedrijven dergelijke vormen van ondernemerschap te laten ontwikkelen. Hier is qua vergoeding op den duur zeker een commercieel verdienmodel mogelijk.

6.5 Duurzame energieopwekking: Het versnellen van de mogelijkheden voor opwekken duurzame energie in boerenbeheer en biogas. Dit vraagt om opheffen van knelpunten in het energienetwerk en investeringssteun en faciliteren van de bouw

7. Burgerparticipatie Dialoog

“Power voor Plattelandsparticipatie”

7.1 Participatie vanaf de start: Burgerparticipatie aan het begin van een proces van beleidsvorming bij plattelandsontwikkeling, tijdig organiseren.

7.3 Platform over burgerparticipatie: Een Burgerparticipatieplatform inrichten voor het platteland waar iedereen kan zien wat er elders gebeurt en daardoor geïnspireerd kan raken.

7.4 Toegankelijke budgetten: De toegang tot budgetten voor plattelands-burgerinitiatieven meer toegankelijk maken.

7.5 Minder weerstand: Weerstand verminderen bij het burgerparticipatietraject.

8. Zelfvoorzienend en voorzieningen

“Zelfvoorzienend en voorzieningen”

8.1 Energie-onafhankelijkheid: Streef naar onafhankelijkheid op het gebied van energie; allereerst door zoveel mogelijk zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken te leggen en door in de provincie op andere manieren voldoende energie op te wekken.

8.2 Regionale voedselvoorziening: Streef naar onafhankelijkheid op het gebied van de voedselvoorziening in de regio, stimuleer hiervoor de directe en lokale afzet van voedsel.

8.3 Ruimte bieden aan boeren: Ondersteun de toekomst van het boerenbedrijf door ruimte te bieden voor goed ingepaste energieopwek (zon, wind en andere energieopwekkers) op dak en boerenerf en door de regionale afzet van voedsel te stimuleren en te hier te investeren in de energieinfrastructuur.

8.4 Bereikbaarheid van regionale voorzieningen: Zorg dat regionale voorzieningen (o.a. ziekenhuizen) goed bereikbaar zijn door te investeren in bereikbaarheid met fiets, OV verbindingen tussen dorp, stad en platteland.

8.5 Voorzieningen behouden voor dorpen: Behoud de (basis)voorzieningen waar breed draagvlak voor is in de (dorps)gemeenschap en zorg dat deze voorzieningen ook beschikbaar kunnen blijven door dorpen ook de ruimte te geven om (licht) te groeien.

9. Consuminderen en lokaal kopen

“Consuminderen en lokaal kopen”

9.1 Eenduidige afvalscheiding: Het zorgdragen voor een eenduidig beleid in de gehele provincie Zuid-Holland op het gebied van afvalscheiding! Bewustzijn creëren door afvalscheiding overal op dezelfde manier in te richten.

9.3 Bevorderen kleinschaligheid: Het beschikbaar stellen van een stimuleringsfonds voor het bevorderen van meer kleinschaligheid en lokale economie (ook in de stad).

9.5 Regels vereenvoudigen: Het vereenvoudigen van wet- en regelgeving (vergunningen) zodat lokale producten eerste keus worden.

10. Dienstbare overheid

“Bouwen aan vertrouwen”

10.1 Provinciaal democratiefestival: Organiseer een Provincie Zuid-Holland ‘low land’ festival. In dat lage land-festival wordt het feest van de provinciale democratie gevierd, toont Zuid-Holland op creatieve manieren de betekenis van hun beleid voor burgers en krijgen burgerinitiatieven een podium. Een mooie mengeling van lering en vermaak, dat in wisselende regio’s van de provincie wordt georganiseerd.

10.2 Platform voor burgerinitiatieven: Ontwerp een platform dat toegang geeft tot de provincie voor burgerinitiatieven vanuit het platteland. Maak daar burgerinitiatieven zichtbaar voor bestuurders en ambtenaren, maak ze vindbaar voor burgers die ook iets willen oppakken en maak het mogelijk om via het platform contacten te leggen. Stel daarbij een prijs in voor het beste plattelands-burgerinitiatief dat voor anderen in de provincie ook van betekenis is.

10.3 Een verordening voor burgerparticipatie: Stel een verordening vast, waarin burgeradvies een goed omschreven plek krijgt. Gebruik daarbij meerdere varianten, van digitale raadpleging tot G1000-aanpak en van adviserend tot bindend. Stel een oefenperiode vast, waarin met verschillende vormen van burgerparticipatie wordt gewerkt en selecteer dan de meest effectieve.

10.5 Toetsen op begrijpelijkheid: Toets alle uitingen van de provincie op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Dat gaat niet alleen om beleidsdocumenten, maar ook over brieven en mondelinge contacten. Gebruik daar niet alleen taal- en communicatiedeskundigen bij, maar ook burgers die ontvanger van die uitingen zijn. 

12. Duurzaamheid

“Lokale mogelijkheden”

12.1 Een lokaal gesprekspunt: Fysiek lokaal aanspreekpunt per dorpskern waar je naartoe kan met je vragen en duidelijkheid krijgt over de vervolgstappen. Provincie maakt het mogelijk om bevoegdheden te decentraliseren. Zodat vragen en initiatief van burgers sneller opgepakt en behandeld kunnen worden.

12.2 Openbaar vervoer : Openbaar vervoer moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het platteland blijven waarborgen zodat het voor de jeugd (en mensen zonder eigen vervoer) aantrekkelijk blijft om er te blijven. OV-lijnen laten bestaan en niet opheffen als ze economisch niet rendabel blijken te zijn. De sociale afweging gaat boven de economische afwegingen.

12.3 Lokaal produceren en consumeren: Lokaal produceren en consumeren leidt tot veel positieve dingen, zoals steun voor lokale producenten, gezondheid en minder transportbewegingen en dus CO2-reductie.

12.4 Een bewust woonklimaat: Ieder individu heeft toegang tot mogelijkheden om zijn/haar kennis te vergroten over een bewust woonklimaat in de breedste zin van het woord. Of dat nu gaat om innovatieve en milieubewuste nieuwbouwprojecten of maatregelen om het eigen huis te verduurzamen binnen de mogelijkheden en kansen die er zijn.

12.5 Voorzieningen voor burgers: Speciale aandacht voor voorzieningen voor kinderen/jongeren en voorzieningen voor ouderen binnen de gemeente- en provinciegrenzen. Door deze voorzieningen te combineren blijft de verbinding tussen jong en oud bestaan.

Klik hieronder voor de volledige voorstellen

Slotconferentie

Bij de Slotconferentie in Den Haag op zaterdag 25 maart komt alles samen. Deelnemers van de drie Burgerberaden en de provinciale politiek. Wil je erbij zijn? Je kunt je hier aanmelden.

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop: