In een G1000 Burgerberaad gaan burgers, aangevuld met ambtenaren, politici, werkgevers en professionals in een zorgvuldig uitgewerkt proces met elkaar in gesprek. De deelnemers gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op weg naar een duurzame toekomst voor hun provincie. Daarbij laten zij zich informeren door experts en inspiratoren. Ze werken in groepen hun ideeën uit tot concrete voorstellen. Samen besluiten zij wat de beste voorstellen zijn. Die worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de Provinciale Staten, met het verzoek dit akkoord uit te voeren en/of op te nemen in beleid.

Meer informatie is ook te vinden onder de veelgestelde vragen.

p

Samengevat

In een G1000 Burgerberaad kun jij, als deelnemende inwoner van Zuid-Holland, vertellen wat jij belangrijk vindt voor de provincie! Ook beslis je mee over wat er moet gebeuren. 

Het Proces

De stappen, visueel

De stappen, toegelicht

Het G1000 Burgerberaad wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in welke uitkomst dan ook, behalve in een goed verloop van het proces. De Raad van Toezicht van de stichting let daar op en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen over of twijfels bij hebben.

Meedoen door loting
Een G1000 Burgerberaad is een gesprek van vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap met elkaar: inwoners, werkgevers, professionals en overheid (ambtenaren en politici). Bij de G1000 is er plaats voor maximaal 480 deelnemers in totaal, waarbij gelote inwoners de grootste groep vormen. Klik hier voor meer informatie over de loting van de G1000Zuid-Holland.

Het Burgerberaad

Drie thema’s, drie aparte Burgerberaden

De G1000Zuid-Holland bestaat eigenlijk uit DRIE Burgerberaden. Die gaan elk over een ander onderwerp waarover inwoners met de provincie te maken hebben: Wonen; de Toekomst van het Platteland; en Leefbaarheid, verkeer en vervoer. Aan elk Burgerberaad doen 160 mensen mee. Elk proces heeft z’n eigen locatie, dat zijn Rotterdam, Bodegraven en Oud-Beijerland.

1. BURGERTOP
woensdag  12 januari, woensdag 18 januari en donderdag 19 januari 2023
Als eerste stap gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar wat ze gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground genoemd. Ze doen dit door in dialoog te gaan tijdens een van de Burgertoppen. De deelnemers komen een dag bij elkaar om met elkaar te spreken over de vraag: Wat vind jij dat er anders moet in Zuid-Holland?

2. BURGERFORUM
januari 2023-februari 2023
De deelnemers werken in de weken na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen en ondersteund worden door facilitatoren en schrijvers. Ze komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De groepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren en ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen.

3. BURGERRAAD
Zaterdag 25 februari en zaterdag 11 maart 2023
Voor de Burgerraad komen per thema alle 160 deelnemers van de Burgertop nog een keer bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt en de deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Zuid-Holland. Het Burgerakkoord wordt overhandigd de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

4. SLOTCONFERENTIE
Zaterdag 25 maart 2023 
Tijdens de Slotconferentie komen deelnemers van de drie thematische Burgerberaden samen om met elkaar het Provinciale Burgerakkoord voor de G1000Zuid-Holland te bepalen.

Na afloop

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van elke Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers treedt na het Burgerberaad op als gesprekspartner en kan door de provincie en andere partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Veelgestelde vragen

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 Burgerberaad is een proces dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, samen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals, met elkaar in gesprek (dialoog) gaan. Het geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen. De deelnemers gaan niet alleen in gesprek, maar komen ook tot oplossingen voor ingewikkelde thema’s. De deelnemers komen gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot goede en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen zich gedurende het proces laten informeren door experts en zij kunnen over uitgebreide informatie beschikken.

Hoe ziet het proces voor de G1000Zuid-Holland eruit?

De G1000Zuid-Holland bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het proces begint met de Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijkhebben. Common ground noemen we dat. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over dat wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk en doorlopen een proces om tot een agenda te komen en vervolgens tot voorstellen. 
 2. De voorstellen worden in het vervolg – het Burgerforum – verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken de rest van de gemeente bij de uitwerking. Aan het einde van deze fase vindt er een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de inhoud van de voorstellen.
 3. Alle deelnemers komen vervolgens opnieuw bijeen om samen te beslissen over de uitgewerkte voorstellen, dat is de Burgerraad. Iedereen die meedeed aan de Burgertop, heeft stemrecht in de Burgerraad. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Burgerakkoord terecht.
  Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de provincie Zuid-Holland met het verzoek om de voorstellen te realiseren, dan wel publiekelijk te verantwoorden wanneer zij op punten willen afwijken van het Burgerakkoord. 
 4. Tot slot vormen de deelnemers uit hun midden een monitor/klankbordgroep. Deze groep blijft betrokken bij de uitvoering van het Burgerakkoord en overlegt namens de deelnemers met beleidsmakers en andere partners die invulling geven aan de uitkomsten van de G1000Zuid-Holland.

Alle stappen zijn ook terug te vinden in de infographic

Hoe lang duurt de G1000Zuid-Holland?

Het hele proces duurt ongeveer 3 maanden vanaf de Burgertop. In de periode van januari tot en met maart 2023

 

Wanneer gaat de G1000Zuid-Holland van start?

Er starten drie burgerberaden gelijktijdig.

Bovenaan deze pagina vind je ook een overzicht van de data en locaties. 

WONEN

Bijeenkomsten zijn in ROTTERDAM

Burgertop: do 12 jan 17.00 uur -21.30 uur
Burgerraad: za 25 feb 10.00 uur – 16.30 uur

Overige bijeenkomsten op:
do 26 januari van 17.00 uur tot 21.30 uur
do 9 februari van 17.00 uur tot 21.30 uur

TOEKOMST VAN HET PLATTELAND

Bijeenkomsten zijn in BODEGRAVEN

Burgertop: wo 18 jan 17.00 uur -21.30 uur
Burgerraad: za 11 maart 10.00 uur – 16.30 uur

Overige bijeenkomsten op:
Wo 1 februari van 17.00 uur tot 21.30 uur
Wo15 februari van 17.00 uur tot 21.30 uur

LEEFBAARHEID, VERKEER EN VERVOER

Bijeenkomsten zijn in OUD-BEIJERLAND

Burgertop: do 19 jan 17.00 uur -21.30 uur
Burgerraad: za 11 maart 10.00 uur – 16.30 uur

Overige bijeenkomsten op:
Do 2 februari van 17.00 uur tot 21.30 uur
do 16 februari van 17.00 uur tot 21.30 uur

 

Hoeveel mensen doen er mee aan de G1000Zuid-Holland?

Per thema is er plek voor 160 deelnemers  in totaal, verdeeld over een aantal categorieën: ingelote inwoners; ambtenaren of politici en werkgevers.

Er zijn drie thema’s met elk 160 deelnemers, wat op een totaal van 480 deelnemers komt.

Waarom werkt de G1000 met loting?

Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de provincie werken we met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen. Klik hier voor meer informatie over de loting van de G1000Zuid-Holland.

Voor wie is het G1000 Burgerberaad?

Alle inwoners van de province Zuid-Holland vanaf 16 jaar maken kans om ingeloot te worden.

Naast gelote inwoners zijn er ook andere deelnemers uitgenodigd. We brengen zo ‘het hele systeem in de zaal’. Zo worden we samen eigenaar van het probleem en van de oplossing. Er doen mensen mee uit elk van de volgende categorieën:

 • Ambtenaar/politicus
  Er doen ook mensen mee die professioneel betrokken zijn bij de gemeente als ambtenaar of politicus. Er is in totaal plek voor 60 ambtenaren & politici. 
 • Werkgever
  Enkele deelnemers doen als werkgever mee, zij zijn eigenaar, bestuurder of directeur van een organisatie in de provincie Zuid-Holland. Er is in totaal plek voor 60 werkgevers. 
Als ik me heb aangemeld, moet ik dan aan alle bijeenkomsten meedoen?

Nee. Bij je aanmelding heb je je opgegeven voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop heb je samen met de andere deelnemers bepaald wat er belangrijk is en een begin gemaakt aan de voorstellen. 

De Burgerraden zijn op 25 februari en 11 maart 2023. Dan komen alle deelnemers weer samen om te besluiten welke uitgewerkte voorstellen voor de toekomst van Zuid-Holland in het Burgerakkoord moeten komen. 

Tussen de Burgertop en de Burgerraad werken deelnemers de voorstellen voor Zuid-Holland uit. Ze komen dan twee avonden bij elkaar. Deze fase noemen we het Burgerforum. Wie dat wil, mag ook hieraan meedoen, maar het is niet verplicht. 

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Zuid-Holland?

Initiatiefnemer van deze G1000 is de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. Stichting G1000.nu organiseert het burgerberaad als onafhankelijke partij.

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

Om het proces goed te begeleiden, is het belangrijk dat een onafhankelijke partij het Burgerberaad organiseert. Daarom hebben de initiatiefnemers Stichting G1000.nu gevraagd het G1000 Burgerberaad te organiseren. De Stichting heeft geen belang in welke uitkomst dan ook, alleen belang bij een goed verlopend proces. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de stichting doet wat zij belooft. Deelnemers kunnen bij deze Raad van Toezicht terecht met klachten. 

De praktische organisatie van het G1000 Burgerberaad is in handen van een projectteam onder leiding van G1000.nu.

Waar vindt het Burgerberaad plaats?

 Het burgerberaad over Wonen vindt plaats in Rotterdam

Het burgerberaad over Platteland vindt plaats in Bodegraven

Het burgerberaad over Leefbaarheid, vervoer en verkeer vindt plaats in Oud-Beijerland

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over hetzelfde onderwerp?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei ingewikkelde onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

In ben enthousiast en ik wil meedoen!

Helaas, de inschrijvingen zijn gesloten. Heb jij je aangemeld? Je hebt 22 december te horen gekregen of je mee kunt doen. 

© G1000Zuid-Holland2024