Burgerakkoord Wonen vastgesteld op 25 februari

Bekijk het Burgerakkoord Zuid-Holland Wonen

Het volledige Burgerakkoord Zuid-Holland wonen bevat alle aangenomen beslispunten. Op deze pagina zijn ook alle beslispunten terug te vinden die niet zijn aangenomen. Ook zijn de uitgebreidere voorstellen terug te lezen, die bij de beslispunten horen.

N.B. Op 25 februari 2023 hebben alle leden van de burgerraad het Burgerakkoord ondertekend. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien. 

Verslag Burgerraad – 25 februari

Er is een Burgerakkoord over Wonen! Dat is het eerste resultaat van het Burgerberaad G1000Zuid-Holland. Op zaterdag 25 februari presenteerden de deelnemers hun voorstellen voor het onderwerp Wonen. Met die voorstellen laten de deelnemers zien wat er volgens hen anders moet in Zuid-Holland: waar politici na de Statenverkiezingen mee aan de slag moeten.

Na de presentaties werd er onder leiding van de oud-burgemeester van Brielle, Gregor Rensen, over 54 beslispunten gestemd. Niet alle beslispunten werden aangenomen door de deelnemers van de G1000Zuid-Holland. Uiteindelijk zijn 40 beslispunten aangenomen, die vormen nu samen het Burgerakkoord over Wonen.

In totaal hebben 97 deelnemers meegedaan aan dit Burgerberaad. Ruim tweederde van de deelnemers was aanwezig bij de stemming op de Burgerraad.

Ongeveer 20 deelnemers vormen nu de Monitor/Klankbordgroep. Zij gaan het Burgerakkoord presenteren op de Slotconferentie in Den Haag op 25 maart. Samen met deelnemers van de Burgerberaden over de andere onderwerpen (Toekomst van het platteland; Leefbaarheid, verkeer en vervoer) bepalen zij bij de Slotconferentie hoe het definitieve Burgerakkoord van de G1000Zuid-Holland eruit komt te zien. 

Aan het einde van de Slotconferentie wordt het Burgerakkoord door de deelnemers aangeboden aan de nieuw gekozen Provinciale Staten, met het verzoek om het uit te voeren. 

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop:

Beslispunten

De volgende beslispunten zijn door de vergadering opgenomen in het Burgerakkoord.

1. Doorstroming

“Doorstroming op de woningmarkt hapert in Nederland

1.1 Er is te weinig informatie over de woonbehoeftes van mensen en wat ze werkelijk willen, waarover we vinden dat er een onderzoek begonnen moet worden;

1.2 Er zijn grote blokkades voor ouderen om kleiner te gaan wonen, wat een groot probleem is met de vergrijzende populatie – meer initiatieven zoals de Berkenflat in ’s-Gravenzande (slimme seniorencomplexen) zijn nodig;

1.3 de sociale huursector heeft problemen – de provincie moet definitieve stappen zetten om deze te verbeteren;

1.4 hulp bij verhuizen is voor kwetsbare doelgroepen nodig – dit zou kunnen in de vorm van subsidies voor verhuizingen, of via gemeentes hulp bieden om te verhuizen;

1.5 en een pilot starten voor een provinciale dan wel landelijke woningruil-app, voor zowel koopwoningen als (sociale) huurwoningen, waardoor huisjesmelkers en vastgoedinvesteerders niet kunnen inmengen in de markt.

 

2. Betaalbaar

“Betaalbaar wonen is een recht!

2.1 De provincie Zuid-Holland moet betaalbaar wonen beleid maken

2.2 Verbetering samenwerking tussen provincie, gemeenten en woningcorporaties

2.3 Herinvoeren Premie A

2.4 Doorstroming bevorderen

3. Zelfbewoning

“Zelfbewoning

3.1 Wonen is Nutsvoorziening:

Wonen is uitsluitend een Nutsvoorziening en geen verdien model! 

4. Leefbaarheid

Het leefbaarheidslabel

4.4 Aanbevelingen Leefbaarheidsscore: Maak aanbevelingen om de leefbaarheidsscore te verhogen

4.5 Betrekken inwoners en bedrijven bij leefbaarheid: Betrek inwoners en bedrijven bij het verbeteren van de leefbaarheidsscore

5. Ombouwen

“Samen slimmer ombouwen”

5.1 Prioriteit ombouwen karakteristieke panden naar woningen: Geef prioriteit aan het ombouwen van karakteristieke gebouwen naar woningen: Gemeentes moeten woningbouwprojecten die karakteristieke panden op een aansprekende manier renoveren een speciale status geven, zodat ze volgens versnelde procedures kunnen worden gerealiseerd.

5.2 Kantoorpanden ombouwen vóór nieuwbouwvergunning: Eerst langdurig leegstaande kantoorpanden ombouwen: Gemeentes mogen voor nieuwbouwplannen voor een bepaald type woning geen vergunning verlenen zolang vergelijkbare woningen gerealiseerd kunnen worden door ombouw van een leegstaand kantoorpand.

5.4 Ombouw-kansenkaart:
Maak een “ombouw-kansenkaart”: Gemeentes moeten een lijst opstellen met kansrijke locaties, en voor deze “ombouwopportuniteiten” stimulerende regelgeving maken. Inwoners en projectontwikkelaars mogen potentiële locaties aandragen die aan de lijst moeten worden toegevoegd als ze voldoen aan door de provincie en gemeente opgestelde criteria.

5.5 Invloed voor buurtbewoners bij ombouwprojecten: Geef inwoners invloed op ombouwprojecten in hun omgeving: Gemeentes moeten bij herontwikkelingsprojecten participatie van buurtbewoners organiseren, en bij vergunningsverlening voorrang geven aan projecten die breed gedragen worden of op een andere manier bijdragen aan sociale cohesie.

6. Passend en Eerlijk

“Van woningmarkt naar basisvoorziening”

6.1 Puntensysteem toepassen op alle huurwoningen: Het puntensysteem toepassen op alle huurwoningen;

6.2 Bewijslast huurbepaling bij verhuurder: De bewijslast voor de correcte huurbepaling op basis van punten ligt bij de verhuurder;

6.6 Hypotheek en studieschuld: Bij het afsluiten van een hypotheek niet kijken naar de studieschuld; 

6.7 Bereikbaarheid woongebieden: Meer woongebieden passend en toegankelijk maken voor bepaalde doelgroepen door de bereikbaarheid van die woongebieden te verbeteren; 

6.8 Ruimte voor bijzondere woonvormen: Meer ruimte geven aan burgerinitiatieven voor bijzondere woonvormen (tiny houses, knarrenhof, wooncoöperatie) bij nieuwbouwprojecten of leegstaande panden

6.9 Participatie poteniële bewoners: De lokale behoefte meer plek geven in nieuwbouwprojecten door participatie door potentiële bewoners, ook wel co-creatie genoemd.

8. Klein wonen

“Klein wonen”

8.1 Provincie pakt regie:Provincie pakt regisserende rol:
Meer kleine woningbouw in steden én dorpen

8.2 Provincie stimulerende rol richting gemeenten: Wij vinden dat de provincie een meer stimulerende rol richting gemeenten moet aannemen t.a.v.:
Kleinere woningbouw in bestemmingsplannen.

8.3 Inzetten op kleinere woningen: Wij vinden dat de provincie gemeenten moet sturen op:
Inzetten op kleinere woningen bij herontwikkeling van vastgoed en terreinen.

8.4 Stimuleringsmaatregelen kleiner wonen: Wij vinden dat de provincie en gemeenten:
Stimuleringsmaatregelingen moet aanbieden om kleiner te gaan wonen.

8.5 Tijdelijk leegstaande terreinen beschikbaar voor experimentele woningbouw: Wij vinden dat de provincie de gemeente moet aanmoedigen bij:
Tijdelijk leegstaande terreinen beschikbaarstellen voor experimentele woningbouw.

8.6 Stimuleren seniorenwoningen (55+): Wij vinden dat de provincie en gemeenten:
Bouwen van een aantrekkelijke mix aan seniorenwoningen (55+) moet stimuleren en mogelijk maken.

9. Starters en Jeugd

“Jong Zuid-Holland wil een huis!”

9.1 Beschikbaar stellen huisvestiging studenten binnen de gemeente: De provinciale staten moet de gemeenten aansturen om meer huisvesting beschikbaar te stellen voor studenten binnen de gemeente waar de opleiding plaatsvindt.  

9.4 Woningen voor starters: De provinciale staten moet geld beschikbaar stellen voor de gemeenten om woningen voor starters te bouwen en daarop toezien.  

9.5 Huisvesting specifieke doelgroepen: De provinciale staten moet erop toezien dat de gemeenten huisvesting regelen voor daklozen, thuislozen en maatschappelijk social beperkte jongeren.

10. Participatie en Inspraak

“Participatie en Inspraak”

10.1 Blijvend inzetten van participatie: We willen participatie en inspraak blijvend inzetten bij besluitvorming op het dossier ‘Wonen’ in Zuid-Holland.

10.2 Duidelijke spelregels participatie: Wij willen dat provincie Zuid-Holland samen met inwoners duidelijke spelregels opstelt, waardoor het helder wordt wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten bij participatie.

10.3 Participatie-uitkomsten omzetten in beleid: Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten burgerakkoorden/participatie-uitkomsten daadwerkelijk omzetten in beleid en hierover communiceren (publiceren) naar inwoners. 

10.4 Erkennen kloof: Wij willen dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten erkennen dat zij als zich niet committeren aan deze uitkomsten de kloof alleen maar groter zal worden.

10.5 Evaluatie van dit Burgerberaad voor toekomstige varianten: Wij willen een evaluatie van dit Burgerberaad die openbaar gedeeld wordt met inwoners. Zodat de Provincie hiervan kan leren voor toekomstige Burgerberaden/participatie- en inspraakprocedures.

11. Huren

“Een huurwoning is geen voorziening maar een thuis!”

11.2 Focus op huisvesting: Menselijke maat centraal stellen in de besluitvorming door de primaire focus terug te brengen naar huisvesting, ter vergroting van beschikbaarheid en efficiënt gebruik van bestaande bouw.

11.3 Betaalbaarheid en doorstroming voor generaties: Betaalbaarheid en doorstroming stimuleren voor generaties. 

11.5 Leefbaarheid huurders: Het verbeteren van de leefbaarheid voor huurders in de provincie Zuid-Holland, door middel van het verduurzamen van woningen.

11.6 Biobased als norm: Biobased bouwen is de norm, heeft de toekomst en zal de hittestress verminderen.

Klik hieronder voor de volledige voorstellen

Slotconferentie

Bij de Slotconferentie in Den Haag op zaterdag 25 maart komt alles samen. Deelnemers van de drie Burgerberaden en de provinciale politiek. Wil je erbij zijn? Je kunt je hier aanmelden.

Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop: